PenzionAddo

Zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1) Tímto udělujete souhlas společnosti  Addo plus, s.r.o. se sídlem Polní 1123, 691 42  Valtice
e-mail: addo@addo.cz tel.: +420 734 311 484  (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), zpracovávala tyto osobní
údaje: jméno a příjmení, číslo OP nebo pasu, adresu, e-mail a telefonní číslo, případně údaje o platební kartě.

2) Jméno a příjmení, číslo OP nebo pasu, adresu, e-mail a telefonní číslo, případně údaje o platební kartě budou zpracovávány za účelem evidence ubytovaných hostů, vystavení hotelového účtu a garance platby. Tyto
údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let.

3) S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu na adresu sídla Správce nebo na jeho email: addo@addo.cz

4) Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR máte právo:
– na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v čl. 15 GDPR;
– na opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle čl. 16 GDPR;
– na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že Správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se Vás týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely vymezené výše či jakmile odvoláte poskytnutý souhlas se zpracováním a nebude existovat žádný další právní důvod pro zpracování (viz čl. 17 GDPR);
– na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených v čl. 18 GDPR;
– na přenositelnost údajů dle podmínek čl. 20 GDPR;
– vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR;
– nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které pro Vás má právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká dle čl. 22 GDPR;
– na oznámení případu porušení zabezpečení osobních údajů, pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob dle čl. 34 GDPR.

5) Pokud dochází k následnému zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu Správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, můžete vznést proti tomuto zpracování námitku. Zejména pak v případě přímého marketingu, včetně profilování.

6) V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů máte právo se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem. Úřadu můžete také podat stížnost.